Terminal
arsham@archlinux:~$ whoami
Arsham Roshannejad | Backend & DevOps | Golang
arsham@archlinux:~$ cat /etc/lsb-release
Phone="+98 902 926 6635"
Mail="arshamdev2001@gmail.com"
Github="github.com/iarsham"
Linkedin="linkedin.com/in/arsham-roshannejad/"
arsham@archlinux:~$ _